1. Kapcsolattartás a diákokkal, szülőkkel, gondviselőkkel:
 • A KRÉTA rendszer felületén.
 • az iskola Google Tanterem alkalmazásának felületén
 • az osztályok, tanulócsoportok zárt online csoportjaiban
 • az iskola hivatalos honlapján
 • az iskola facebook felületén

2.Tájékoztatás a tanórák tananyagáról, az elvégzendő feladatokról:

 • Hétfőn reggel a heti anyag küldése egységesen táblázat formájában.
 • 1-4. évfolyamos tanulók a KRÉTA felületén kapják meg a napi, illetve a heti házi feladatukat.
 • 5-8. évfolyamos tanulók a KRÉTA felületén és a Google tanteremben is kapják meg a napi, illetve a heti házi feladatukat.
 • Technikai feltételek hiányában papíralapon az iskolában veheti át a hétre kijelölt tananyagot, és a megoldott feladatokat a megadott időpontban ott is kell leadnia.
 • A tantestület által elfogadott és a vezetőség által jóváhagyott online platformok használata.
 • A napi feladatok tantárgyanként a meghatározott munkarend, napirend szerint váljanak elérhetővé a megadott felületeken.
 • Nyilatkozat ismertetése, aláíratása a szülőkkel, amely tartalmazza a papíralapú, illetve a digitális térben kiadott tanítás-tanulási

Nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás és kommunikáció, de elsősorban a 8-17 óráig tartó időtartamot kérjük betartani.

 

 1. A feladatok meghatározásával kapcsolatos elvek és a kapcsolattartás:
 • A pedagógus nem várhat el egész napos, folyamatos online jelenlétet a tanulóktól.
 • A tanulónak kötelessége a tanár által megadott platformra belépni, az ott kiadott feladatokat elvégezni, a meghatározott időpontra és a kért módon visszaküldeni.
 • A tanuló az online órán az előírt felszereléssel köteles részt venni és dolgozni ugyanúgy, mint a normál tanítási órán. Magatartására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a normál tanítási órai viselkedésre.
 • A tanuló részére adott feladatok digitális eszközzel történő megoldásának időtartama átlagosan 1-4. évfolyamon napi 2-3 óra, 5-8. évfolyamon napi 4 óra.
 • Az 1. évfolyamon hetente 2 alkalommal matematika, olvasás és írás tantárgyakból online óra tartása.
 • A 2-4. évfolyamon hetente két alkalommal matematika, olvasás, nyelvtan és testnevelés tantárgyakból, hetente 1 alkalommal környezetismeret, ének, rajz tantárgyból online óra tartása.
 • évfolyamon hetente 2 alkalommal angol tantárgyból online óra tartása.
 • A digitális munkarend nem kizárólag az órák online tartását jelenti.
 • A közös munkát a tanulóknak ajánlott napirenddel végezzük.
 • A digitális munkarendben is van kezdete és vége az iskolai napnak!
 • Nem küldünk feladatot akkor, amikor egyébként nincs tanítás (tanítás nélküli munkanap, hétvége, szünet).
 • Az 1-4. évfolyamos gyerekek a kijelölt feladatokat általában a szülők segítségével kapják és oldják meg, ezért különösen tekintettel kell lenni a szülők idejére és munkabírására.
 • A digitális oktatás során is gondoskodni kell a differenciálásról, figyelembe kell venni az egyéni képességeket, a tanulási zavarokat, a sajátos nevelési igényt.

 

 1. A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés:

A tanulási folyamat nyomon követése és értékelése egyaránt fontos, motiváló jelleggel.

Továbbra is havonta legalább 1 érdemjegyet kapnak a tanulók tantárgyanként a tanár által meghatározott feladatokra. A tanuló köteles az értékelés alapját szolgáló feladatot a tanár által meghatározott határidőre megcsinálni.

 

Az értékelés lehet:

 • élő, valós idejű
 • késleltetett (megosztott dokumentumok, táblázatok, online kérdőívek különféle tesztek, házi dolgozat, prezentáció, fotó, multimédia)
 • folyamatba ágyazott értékelés (szavazó és tesztkészítő rendszerek).

Lehetőség van arra, hogy a tanuló vagy szülő az otthon készült feladatok digitális változatát (fénykép, hang- vagy videófelvétel) küldje be vagy töltse fel egy előre megadott tárhelyre vagy felületre. Ennek gyakoriságát ésszerűen kell meghatározni naponta vagy hetente egy alkalommal, valamint figyelemmel kell lenni a küldemény informatikai méretére is az adatforgalom miatt!

 

Ellenőrzés:

 • Az otthon, papír alapon történő feladatmegoldást visszajuttatják az iskolába.
 • A kiadott feladatok ellenőrzése a használt felületeken keresztül történik.

 

Az értékelésnél figyelembe kell venni:

 • A tanulók életkori sajátosságait
 • A tanulócsoport és a tantárgy, illetve a pedagógus értékelési hagyományait
 • Az elérhető technikai, infrastrukturális lehetőségeket
 • Az értékelés célját
 • Az adatvédelmi szempontokat
 • Elmulasztott határidő esetén: először a pedagógus a diákot figyelmezteti, pótlási idő 2 munkanap. Ezt követően a szülőt értesíti a KRÉTA felületen, pótlási idő 3 munkanap. Ha a diák ezután sem készíti el a feladatát, elégtelen osztályzat adható.
 • Az értékelés minden esetben ötfokú skálán történik.
 • Az új helyzetben a tanulók ellenőrzése kiemelt helyet foglal el, ezért kéthetes ciklikusság várható el.
 • Az évfolyam tanulmányi követelményeit a tanuló akkor teljesítette, ha az éves értékelés alapján meghatározott minimum követelményeket elérte.

 

 1. A tantermen kívüli digitális munkarend szakmai ellenőrzése:
 • A tantermen kívüli digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának ellenőrzését a 3/2020. (III.14) EMMI rendelet a köznevelési intézmény vezetőinek feladataként határozza meg.
 • Ezen feladatot a vezető az SZMSZ-ben és munkaköri leírásokban szabályozott módon a helyettesek a munkaközösség-vezetők bevonásával végzik.
 • Az ellenőrizhetőség biztosítására az online felületekhez, zárt csoportokhoz betekintési jogosultságot kell biztosítani az ellenőrzésre jogosult vezetőknek.

 

Az ellenőrzés területei:

 • A KRÉTA rendszerben történő adminisztráció napi szintű ellenőrzése (naplóellenőrzés).
 • Az online felületeken történő oktatás megvalósulásának ellenőrzése.
 • A tanulói (szülői) terhelés ellenőrzése (szükséges idő, feladatok mennyisége, nehézsége, életkori sajátosságok, egyéni képességek).

 

 1. A tantermen kívüli digitális munkarend egyéb feltételei:

A tanítók, szaktanárok tantermen kívüli digitális munkarend szerinti feladatellátásához igénybe veszik a napközi otthoni és tanulószobai csoportvezetők, a pedagógiai asszisztens, az utazó gyógypedagógusok és a rendszergazda segítségét.

 

Szeged, 2020. szeptember 3.

 

Fodorné Kardos Judit

intézményvezető