A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A vizsgaszabályzat hatálya, célja
A vizsgaszabályzat célja a vizsgáztatás strukturált szabályozása, a vitás helyzetek elkerülése.

A vizsgaszabályzat hatálya
A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályozását a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg.

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
• osztályozó vizsgákra,
• különbözeti vizsgákra,
• javítóvizsgákra
• pótló vizsgákra
vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
• aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

Tanulmányok alatti vizsgát a 20/2020-as EMMI rendelet szerint független vizsgabizottság előtt vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú bizottság előtt kell tenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait, ha a vizsgát az iskolában szervezik, az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.
A vizsgákat az intézményvezető készíti elő. Írásban kiadja a megbízásokat a bizottság tagjainak, ellenőrzi a vizsgáztatás rendjét.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzat megállapításához, ha
• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
• tankötelezettségét egyéni munkarend szerint teljesíti,
• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
• a tanítási évben mulasztásainak száma meghaladja a 250 órát (igazolt és igazolatlan), illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-ról hiányzott, ezért nincs elegendő osztályzata az értékeléshez, de a nevelőtestület engedélyezte az osztályozó vizsga letételét.
• független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, melyet a kormányhivatal szervez.

Az osztályozó vizsga időpontját az intézményvezető határozza meg: a félév utolsó tanítási napja és az azt megelőző 7. tanítási nap és a tanítási év utolsó napja és az azt megelőző 7. tanítási nap között. Időpontját a szülő kérésére az igazgató ettől eltérő időpontban is meghatározhatja.

Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak, másik vagy külföldi iskolából való átvétel esetén abból a tantárgyból, amelyet nem tanult, illetve a külföldi tartózkodás után hazatérő tanuló esetében akkor, ha a két intézmény követelményrendszere közötti eltérés jelentős.
A vizsga letételére tanévenként legalább alkalommal van lehetőség:
– január 3-15. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napokon
– augusztus 21-31. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napokon.
A vizsga pontos időpontját az igazgató határozza meg.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
• a tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott
• az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik.

A vizsga időpontját az igazgató augusztus 15. és augusztus 31. között határozza meg. Az iskola június 30-ig értesíti a tanulót és szüleit a vizsga pontos időpontjáról.

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból késik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsga az igazgató által meghatározott vizsganapon tartható meg.

A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének alapelvei
Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák a következők:

– osztályozó vizsga
– különbözeti vizsga
– javítóvizsga
– pótló vizsga

A vizsgák vizsgabizottság szervezése mellett zajlanak, jegyzőkönyvet kell róla vezetni. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata, feladatlapja. A vizsga írásbeli és szóbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészekből állhat.
Az első évfolyamon a bizottság dönt a továbbhaladás lehetőségéről és szövegesen értékel.
A 2-8. évfolyamokon az értékelés a következő érdemjegyekkel történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

Az írásbeli vizsga általános szabályai:

• Egy vizsganapon legfeljebb három tantárgyból lehet írásbeli vizsgát szervezni, melyek között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.
• A tanteremben csak a vizsgázó tanulók és a vizsgáztató pedagógusok tartózkodhatnak.
• Az intézmény bélyegzőjével ellátott lapon vagy feladatlapon lehet dolgozni, melyre rá kell írni a tanuló nevét, a dátumot és a tantárgy megnevezését.
• A feladatok megoldására tantárgyanként 45 perc áll rendelkezésre.
• Az SNI-s és BTM-N-es tanulók esetében a szakértői bizottság szakvéleménye alapján igazgatói engedéllyel a feladatok megoldására szánt idő 15 perccel megnövelhető illetve a tanuló írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
• Az írásbeli dolgozatot, feladatlapot a szaktanár piros tollal javítja, pontozza.

A szóbeli vizsga általános szabályai:

• Egy vizsganapon legfeljebb három tantárgyból lehet szóbeli vizsgát szervezni, melyek között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.
• A 30 perc felkészülési idő alatt a tanuló jegyzetet készíthet.
• A szóbeli felelet időtartama maximum 15 perc.
• Ha a vizsgázó teljes tájékozatlanságot mutat, egy alkalommal póttételt húzhat.
• A SNI-s és BTM-N-es tanulók esetében a szakértői bizottság szakvéleménye alapján igazgatói engedéllyel a felkészülési idő 10 perccel növelhető illetve a tanuló szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet.

A gyakorlati vizsga általános szabályai:

• A vizsga időtartama tantárgyanként 45 perc.

A vizsgatárgyak részei és az értékelés szabályai tantárgyanként

A tanulmányok alatti vizsga során a számonkérésre a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve írásban és szóban, vagy szóban, vagy gyakorlati vizsga keretében kerül sor.

PDF letöltése

Követelmények:

PDF letöltése