Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista2023-10-15T23:29:19+02:00

Általános közzétételi lista

A beiratkozás ideje, engedélyezett osztályok, csoportok száma2023-10-15T23:36:43+02:00

A beiratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által meghatározott időpont.

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A fenntartó által kerül meghatározásra a beiratkozás után.

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató2023-10-15T23:37:08+02:00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek törvényes képviselőiek személyazonosító igazolványa
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (A nyilatkozat három pontjából csak egyet kell kitölteni)
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországra történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan-oktatást vagy az állami erkölcstan-oktatást igényli gyermeke számára.
Adatvédelmi tájékoztató2023-10-15T23:36:41+02:00

Adatvédelmi tájékoztatók letöltése:

(Hatályos: 2023. szeptember 1-től)

Eseménynaptár2024-04-10T14:36:02+02:00
PDF letöltés
Étkezési térítési DÍJ2023-10-15T23:36:43+02:00

Térítési díjak 2023. január 18-tól:

https://ngsz.hu/wp-content/uploads/20221219-Tajekoztato-a-2023.-januar-18.-napjatol-ervenyes-etkezesi-teritesi-dijakrol.pdf

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az aktuális térítési díjakat az NGSZ honlapján, a Közétkeztetés menüben találja meg.

Fenntartói értékelés, nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok2023-10-15T23:36:43+02:00

A fenntartó részéről nem történt vizsgálat.

Fogadóórák időpontja2023-10-15T23:36:41+02:00

Fogadóórák időpontja a 2023/2024. tanévben

Érvényes: 2023. szeptember 7-től.

Csengetési rend:

 1. óra 8-8:45
 2. óra 9-9:45
 3. óra 10-10:45
 4. óra 11-11:45
 5. óra 12-12:45
 6. óra 12:50-13:35
 7. óra 13:40-14:25
 • Bajdik Zoltán: szerda 3. óra
 • Bárkányiné Besenyői Dorottya: csütörtök 3. óra
 • Bálintné Gyuris Ágnes: hétfő 6. óra
 • Csábi-Szvoboda Ella: hétfő 4. óra
 • Fodorné Kardos Judit: kedd 3. óra
 • Gutainé Bácsványi Márta: kedd 1. óra
 • Hódi Ildikó: hétfő 3. óra
 • Horváthné Kucsora Zsófia: kedd 4. óra
 • Jároli Jenőné: hétfő 5. óra
 • Király Kornél: csütörtök 3. óra
 • Kiss Györgyi: kedd 3. óra
 • Kiss Mónika: hétfő 2. óra
 • Miksi Erika: hétfő 4. óra
 • Nyíri-Műhelyi Veronika: hétfő 6. óra
 • Papp Sándorné: kedd 3. óra
 • Pós Katalin: kedd 4. óra
 • Sitkei Anikó: péntek 5. óra
 • Szabó-Kis Paula: kedd 3. óra
 • Szabóné Dankó Csilla: kedd 4. óra
 • Szénásiné Őrhalmi Nicolette: kedd 3. óra
 • Tapodi Péterné: szerda 5. óra
 • Timárné Benyovszky Eszter: szerda 4. óra
 • Tóth-Savanya Aranka: kedd 2. óra
 • Törköly József: hétfő 4. óra
 • Vágvölgyiné Szepessy Csilla: szerda 7. óra
 • Vasné Borbás Andrea: hétfő 4. óra
 • Veresné Koncz Mária: szerda 6. óra
 • Veresné Lajkó Mária: kedd 4. óra
 • Wolford Mária: péntek 3. óra
Házirend2024-04-10T14:37:36+02:00
PDF letöltés
Hétvégi házi feladatok, dolgozatok szabályai2023-10-15T23:36:42+02:00

– Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat íratható.
– A felmérő dolgozatok megírására lehetőleg ne az utolsó órában kerüljön sor.
– A heti 1-2 órás tantárgyaknál a tanulók félévente 3-4 érdemjeggyel
rendelkezzenek.
– A írásbeli és szóbeli feleletek aránya lehetőség szerint kiegyensúlyozott legyen.
– A témaegységenkénti felmérések valamint az írásbeli feleletek számát a
pedagógus dönti el.
– Az írásbeli munkák kiosztásának, javításának határidejét az iskola házirendje
rögzíti.
– Az egyéni pontozási rendszerét a pedagógusok minden év első szülői értekezletén
közlik a szülőkkel, ill. az első tanítási napon a tanulókkal.
– Csak megtanított és begyakorlott anyag kérhető számon a diáktól.
– A kijavított írásbeli munkát mindig értékeli a pedagógus, a típushibák kijavítása
nem marad el.
– Az iskolai dolgozatok, témazárók, feladatlapok, feleletek, gyakorlati tevékenység,
munkák érdemjegyét a szaktanár az osztálynaplóba való bejegyzéssel egyidejűleg
az ellenőrzőkönyvbe is beírja.

Nevelést és oktatást segítők száma, szakképzettsége2023-10-15T23:36:42+02:00
Név MunkakörVégzettség
Kónya Barbaraiskolatitkárokleveles közgazdász
Németh Loretta Csengepedagógiai asszisztenspedagógiai- és családsegítő munkatárs
Huszár Mátérendszergazdaszámítógép-rendszerprogramozó
Nyitvatartás rendje2023-10-15T23:36:43+02:00

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Nyitvatartás: 6.00-20.00-ig

Tornacsarnok: 6.00-22.00-ig

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei2023-10-15T23:36:42+02:00

Matematika

ÉvÉvfolyamIskolánk tanulóinak átlageredményeOrszágos átlag
20136.15291489
20138.15541620
20146.14891491
20148.17691617
20156.14981497
20158.17251618
20166.14211486
20168.15371597
20176.14141497
20178.15001612
20186.15041499
20188.15121614
20196.14341495
20198.15571624

Szövegértés

ÉvÉvfolyamIskolánk tanulóinak átlageredményeOrszágos átlag
20136.17981497
20138.14891555
20146.15261481
20148.15781557
20156.15271488
20158.18241567
20166.14151494
20168.14891568
20176.14511503
20178.14971571
20186.14821492
20188.15101602
20196.14651499
20198.16101608

Idegen nyelv

ÉvÉvfolyamEredmények
20216.letöltés
20218.letöltés
Osztályok száma és tanulók létszáma2023-10-15T23:36:41+02:00

1. – 24 fő
2. – 27 fő
3.a – 15 fő
3.b – 21 fő
4.a – 19 fő
4.b – 20 fő
5. – 24 fő
6.a – 19 fő
6.b – 19 fő
7.a – 19 fő
7.b – 21 fő
8.a – 24 fő
8.b – 13 fő

(Frissítve: 2023. szeptember 7.)

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei2023-10-15T23:36:41+02:00

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A vizsgaszabályzat hatálya, célja
A vizsgaszabályzat célja a vizsgáztatás strukturált szabályozása, a vitás helyzetek elkerülése.

A vizsgaszabályzat hatálya
A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályozását a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg.

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
• osztályozó vizsgákra,
• különbözeti vizsgákra,
• javítóvizsgákra
• pótló vizsgákra
vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
• aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

Tanulmányok alatti vizsgát a 20/2020-as EMMI rendelet szerint független vizsgabizottság előtt vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú bizottság előtt kell tenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait, ha a vizsgát az iskolában szervezik, az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.
A vizsgákat az intézményvezető készíti elő. Írásban kiadja a megbízásokat a bizottság tagjainak, ellenőrzi a vizsgáztatás rendjét.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzat megállapításához, ha
• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
• tankötelezettségét egyéni munkarend szerint teljesíti,
• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
• a tanítási évben mulasztásainak száma meghaladja a 250 órát (igazolt és igazolatlan), illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-ról hiányzott, ezért nincs elegendő osztályzata az értékeléshez, de a nevelőtestület engedélyezte az osztályozó vizsga letételét.
• független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, melyet a kormányhivatal szervez.

Az osztályozó vizsga időpontját az intézményvezető határozza meg: a félév utolsó tanítási napja és az azt megelőző 7. tanítási nap és a tanítási év utolsó napja és az azt megelőző 7. tanítási nap között. Időpontját a szülő kérésére az igazgató ettől eltérő időpontban is meghatározhatja.

Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak, másik vagy külföldi iskolából való átvétel esetén abból a tantárgyból, amelyet nem tanult, illetve a külföldi tartózkodás után hazatérő tanuló esetében akkor, ha a két intézmény követelményrendszere közötti eltérés jelentős.
A vizsga letételére tanévenként legalább alkalommal van lehetőség:
– január 3-15. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napokon
– augusztus 21-31. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napokon.
A vizsga pontos időpontját az igazgató határozza meg.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
• a tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott
• az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik.

A vizsga időpontját az igazgató augusztus 15. és augusztus 31. között határozza meg. Az iskola június 30-ig értesíti a tanulót és szüleit a vizsga pontos időpontjáról.

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból késik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsga az igazgató által meghatározott vizsganapon tartható meg.

A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének alapelvei
Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák a következők:

– osztályozó vizsga
– különbözeti vizsga
– javítóvizsga
– pótló vizsga

A vizsgák vizsgabizottság szervezése mellett zajlanak, jegyzőkönyvet kell róla vezetni. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata, feladatlapja. A vizsga írásbeli és szóbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészekből állhat.
Az első évfolyamon a bizottság dönt a továbbhaladás lehetőségéről és szövegesen értékel.
A 2-8. évfolyamokon az értékelés a következő érdemjegyekkel történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

Az írásbeli vizsga általános szabályai:

• Egy vizsganapon legfeljebb három tantárgyból lehet írásbeli vizsgát szervezni, melyek között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.
• A tanteremben csak a vizsgázó tanulók és a vizsgáztató pedagógusok tartózkodhatnak.
• Az intézmény bélyegzőjével ellátott lapon vagy feladatlapon lehet dolgozni, melyre rá kell írni a tanuló nevét, a dátumot és a tantárgy megnevezését.
• A feladatok megoldására tantárgyanként 45 perc áll rendelkezésre.
• Az SNI-s és BTM-N-es tanulók esetében a szakértői bizottság szakvéleménye alapján igazgatói engedéllyel a feladatok megoldására szánt idő 15 perccel megnövelhető illetve a tanuló írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
• Az írásbeli dolgozatot, feladatlapot a szaktanár piros tollal javítja, pontozza.

A szóbeli vizsga általános szabályai:

• Egy vizsganapon legfeljebb három tantárgyból lehet szóbeli vizsgát szervezni, melyek között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.
• A 30 perc felkészülési idő alatt a tanuló jegyzetet készíthet.
• A szóbeli felelet időtartama maximum 15 perc.
• Ha a vizsgázó teljes tájékozatlanságot mutat, egy alkalommal póttételt húzhat.
• A SNI-s és BTM-N-es tanulók esetében a szakértői bizottság szakvéleménye alapján igazgatói engedéllyel a felkészülési idő 10 perccel növelhető illetve a tanuló szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet.

A gyakorlati vizsga általános szabályai:

• A vizsga időtartama tantárgyanként 45 perc.

A vizsgatárgyak részei és az értékelés szabályai tantárgyanként

A tanulmányok alatti vizsga során a számonkérésre a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve írásban és szóban, vagy szóban, vagy gyakorlati vizsga keretében kerül sor.

PDF letöltése

Követelmények:

PDF letöltése

 

Pedagógiai Program2024-04-10T14:39:28+02:00
PDF letöltés
Pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai2023-10-15T23:36:43+02:00

Pedagógiai szakmai ellenőrzés nem történet.

Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége2023-10-15T23:36:42+02:00
Név VégzettségKépesítésBeosztás
Fodorné Kardos Juditfőiskolatanító, közoktatási vezetőigazgató
Veresné Koncz Máriafőiskolagyógypedagógusigazgatóhelyettes
Vágvölgyiné Szepessy Csillafőiskolabiológia, technika, kémiaigazgatóhelyettes
Bajdik Zoltánfőiskolamagyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelvtanár
Bálintné Gyuris Ágnesfőiskolabiológia, technika, számítástechnikatanár
Bárkányiné Besenyői Dorottyafőiskolatanító, technikatanító
Csábi-Szvoboda Ellaegyetemtestnevelés, gyógytestneveléstanár
Farkas Enikőfőiskolatanítótanító 
Gutainé Bácsványi Mártafőiskolamatematika, technikatanár
Hódi Ildikófőiskolaangol, pedagógiatanár
Horváthné Kucsora Zsófiaegyetemmatematika, számítástechnika, tanulás és pályatanácsadástanár
Jároli Jenőnéfőiskolatestneveléstanár
Király KornélBSctestneveléstanár
Kiss Györgyiegyetemmagyar nyelv és irodalom, orosz nyelvtanár
Kiss Mónika Máriafőiskolatanító, magyar nyelv és irodalom, mûvelõdésszervezõ, olasz nyelvtanító
Miksi Erika Máriafőiskolatanítótanító
Németh Mária Magdolnafőiskolamatematika, fizikatanár
Nyíri-Műhelyi Veronikaegyetemangoltanár
Papp Sándor Lászlónéegyetemtörténelem, német nyelv, orosz nyelvtanár
Petrov-Gajdán Alexandra Máriafőiskolatanító, matematikatanító
Pós Katalinfőiskolatanítótanító
Sitkei Anikó Évafőiskolatanító, informatikatanító
Szabó-Kis Paulafőiskolatanítótanító 
Szabóné Dankó Csillafőiskolatanítótanító
Szénásiné Őrhalmi Nicolettefőiskolatanító, iskolai menedzser és tantervfejlesztõtanító
Tapodi Péternéfőiskolarajz, földrajztanár
Timárné Benyovszky Eszteregyetemének-zenetanár
Törköly Józseffőiskolatanító, testneveléstanító
Tóth-Savanya Arankafőiskolatanítótanító
Vasné Borbás Andreafőiskolamagyar nyelv és irodalom, német nyelv tanár
Veresné Lajkó Máriafőiskolatanítótanító
Wolford Máriafőiskolaföldrajz, rajztanár
Farkas PéterMScpszichológusiskolapszichológus
SZMSZ2024-04-10T14:34:04+02:00
PDF letöltés
Tanfelügyelet2023-10-15T23:36:41+02:00

Intézményi tanfelügyelet 2019

1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek: az önértékelés során szerzett tapasztalatok tudatosabb alkalmazása és felhasználása az intézményi munkában. A belső önértékelési csoport hatékonyabb működtetése.

2. Személyiség-és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek: szülőkkel az eddiginél szorosabb kapcsolat kialakítása, részvételük növelése az iskolai programokon.

3. Eredmények

Fejleszthető területek: a mérési eredmények vizsgálata, visszacsatolása. A nem megfelelő eredményt hozó típusfeladatok összegyűjtése a javítás érdekében.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek: a belső tudásmegosztás tervszerűbbé tétele.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek: –

6. A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek: a belső tudásmegosztás fejlesztése.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Fejleszthető területek: fejlesztő célú visszajelzés a szülők számára.

Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége2023-10-15T23:36:41+02:00

2023/2024. tanév I. félév

NevelőosztályfoglalkozásNap, időpont
Bajdi Zoltán6.akorrepetálásszerda 7.óra
Bajdik Zoltán5.okorrepetálás (történelem)kedd 6.óra
Bajdik Zoltán8.bkorrepetálás (magyar)kedd 7-8.óra
Bálintné Gyuris Ágnes7.a, 7.bkorrepetáláskedd 8.óra
Bálintné Gyuris Ágnes6.a, 6.bkorrepetálásszerda 6.óra
Bálintné Gyuris Ágnes8.a, 8.bkorrepetálásszerda 7.óra
Bárkányiné Besenyői Dorottya1.okorrepetáláshétfő 6.óra
Bárkányiné Besenyői Dorottya1.okorrepetáláskedd 6.óra
Bárkányiné Besenyői Dorottya1.okorrepetálásszerda 5.óra
Csábi-Szvoboda Ellatömegsporthétfő 7.óra
Csábi-Szvoboda Ella2-3.otömegsporthétfő 8.óra
Hódi Ildikó7.bkorrepetáláscsütörtök 6.óra
Hódi Ildikó5.okorrepetálás (angol)hétfő 6.óra
Hódi Ildikó6.bkorrepetálásszerda 6.óra
Horváthné Kucsora Zsófia8.aszakkörcsütörtök 6.óra
Horváthné Kucsora Zsófia8.bszakkörszerda 6.óra
Jároli Jenőné5-8.oatlétikahétfő 8.óra
Jároli Jenőné2-4.oatlétikakedd 14:40-15:25
Kiss Györgyi8.afelvételi előkészítő (magyar)csütörtök 7.óra
Kiss Györgyi5-8.oszakkörcsütörtök 8.óra
Kiss Mónika2.okorrepetáláshétfő 6.óra
Kiss Mónika3-4.oszakkör (olasz)hétfő 7.óra
Kiss Mónika2.oszakkör (olasz)kedd 5.óra
Kiss Mónika2.okorrepetáláskedd 6.óra (B hét)
Kiss Mónika2.okorrepetálásszerda 4.óra
Miksi Erika4.bkorrepetáláshétfő 5.óra
Miksi Erika4.akorrepetálásszerda 5.óra
Nyíri-Műhelyi Veronika7.a, 7.bkorrepetálás (angol)hétfő 7.óra
Nyíri-Műhelyi Veronika3.a, 3.bszakkörszerda 6.óra
Nyíri-Műhelyi Veronika8.afelvételi előkészítő (angol)szerda 7.óra
Papp Sándorné6.akorrepetálás (történelem)kedd 6.óra
Papp Sándorné7-8.onyelvi előkészítő (német)péntek 14:00-15:30
Pós Katalin4.bkorrepetáláshétfő 5.óra
Pós Katalin4.bkorrepetáláshétfő 6.óra
Pós Katalin2-4.oszakkörkedd 6.óra
Pós Katalin2-4.oszakkörkedd 6.óra
Pós Katalin4.bkorrepetálásszerda 6.óra
Szabó-Kis Paula3.akorrepetáláscsütörtök 4.óra
Szabó-Kis Paula3.akorrepetáláskedd 5.óra
Szabó-Kis Paula3.akorrepetáláskedd 6.óra
Szabó-Kis Paula3.akorrepetáláspéntek 6.óra
Szabóné Dankó Csilla2.okorrepetáláscsütörtök 4.óra
Szabóné Dankó Csilla2.okorrepetáláshétfő 4.óra (A hét)
Szabóné Dankó Csilla2.okorrepetálásszerda 6.óra
Szénásiné Őrhalmi Nicolette3.bkorrepetáláscsütörtök 6.óra
Szénásiné Őrhalmi Nicolette3.bkorrepetáláshétfő 6.óra
Szénásiné Őrhalmi Nicolette3.bkorrepetáláskedd 6.óra
Szénásiné Őrhalmi Nicolette3.bkorrepetálásszerda 4.óra
Tapodi Péterné5-8.oszakkörhétfő 7.óra
Tapodi Péterné2-4.oszakkörszerda 6.óra
Tapodi Péterné5-8.oszakkörszerda 7.óra
Timárné Benyovszky Eszter3-7.o.szakkörkedd 14.30-16:00
Timárné Benyovszky Eszter3-8.o.énekkarszerda 14:00-14:45
Tóth-Savanya Aranka4.akorrepetáláscsütörtök 4.óra
Tóth-Savanya Aranka4.akorrepetáláshétfő 6.óra
Tóth-Savanya Aranka4.akorrepetáláspéntek 6.óra
Tóth-Savanya Aranka4.akorrepetálásszerda 3.óra
Törköly József2-6. o.szakkörkedd 15:00-15:45
Vasné Borbás Andrea7.akorrepetálás (magyar)hétfő 7.óra
Vasné Borbás Andrea7.akorrepetálás (magyar)hétfő 8.óra
Vasné Borbás Andrea6.bkorrepetálás (magyar)kedd 6.óra
Vasné Borbás Andrea6.bkorrepetáláspéntek 6.óra
Vasné Borbás Andrea5-6. o.szakkörszerda 15:00-15:45
Veresné Lajkó Mária5.okorrepetáláscsütörtök 5.óra
Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok2023-10-15T23:36:42+02:00

2023. szeptember 01.

Évismétlő tanuló: 1 fő
Kimaradó tanuló: –
Tanulmányait más intézményben folytató: 6 fő
Más intézményből érkezett: 2 fő

Go to Top