Általános közzétételi lista

Főoldal/Általános közzétételi lista
Általános közzétételi lista2019-11-25T17:54:56+00:00

Általános közzétételi lista

A beiratkozás ideje, engedélyezett osztályok, csoportok száma2018-09-27T08:43:14+00:00

A beiratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által meghatározott időpont.

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A fenntartó által kerül meghatározásra a beiratkozás után.

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató2018-09-04T09:14:31+00:00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek törvényes képviselőiek személyazonosító igazolványa
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (A nyilatkozat három pontjából csak egyet kell kitölteni)
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországra történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan-oktatást vagy az állami erkölcstan-oktatást igényli gyermeke számára.
Adatvédelmi tájékoztató2018-09-04T09:12:20+00:00
Eseménynaptár2020-09-16T11:50:55+00:00
PDF letöltése
Étkezési térítési DÍJ2020-04-01T08:58:36+00:00

Térítési díjak 2020. március 1-jétől:

http://ngsz.hu/images/pdf/etkezes/etknapok/2020_2/20200108%20Tjkoztat%202020.%20mrcius%201.%20napjtl%20rvnyes%20tkezsi%20trtsi%20djak.pdf

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az aktuális térítési díjakat az NGSZ honlapján, a Közétkeztetés menüben találja meg.

Fenntartói értékelés, nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok2018-06-17T10:59:23+00:00

A fenntartó részéről nem történt vizsgálat.

Fogadóórák időpontja2020-11-11T13:49:03+00:00

Fogadóórák időpontja a 2020/2021. tanévben

Érvényes: 2020. november 10-től.

 • Bajdik Zoltán: csütörtök 11-11.45
 • Bárkányiné Besenyői Dorottya: kedd 11-11.45
 • Csábi-Szvoboda Ella: hétfő 11-11.45
 • Farkas Enikő: hétfő 11-11.45
 • Fodorné Kardos Judit: kedd 10-10.45
 • Gutainé Bácsványi Márta: szerda 9-9.45
 • Jároli Jenőné: kedd 10-10.45
 • Kiss Györgyi: csütörtök 10-10.45
 • Kiss Mónika: kedd 10-10.45
 • Kunstárné Rébék-Nagy Mária Éva: csütörtök 12-12.45
 • Mészárosné Horváth Erzsébet: kedd 10-10.45
 • Miksi Erika: csütörtök 11-11.45
 • Papp Sándorné: csütörtök 11-11.45
 • Polyák Tamásné: csütörtök 10-10.45
 • Pós Katalin: hétfő 10-10.45
 • Rátz Katalin: hétfő 11-11.45
 • Soós Tamás: hétfő 12-12.45
 • Szabó-Kis Paula: kedd 9-9.45
 • Szabóné Dankó Csilla: kedd 10-10.45
 • Szénásiné Őrhalmi Nicolette: szerda 11-11.45
 • Tapodi Péterné: csütörtök 12-12.45
 • Timárné Benyovszky Eszter: csütörtök 11-11.45
 • Törköly József: csütörtök 12-12.45
 • Uhercsák Tünde: csütörtök 9-9.45
 • Vágvölgyiné Szepessy Csilla: hétfő 13.30-14.15
 • Vasné Borbás Andrea: kedd 11-11.45
 • Veres Anikó: csütörtök 10-10.45
 • Veresné Koncz Mária: csütörtök 10-10.45
 • Wolford Mária: csütörtök 10-10.45
Házirend2020-10-07T07:52:25+00:00
PDF letöltése
Hétvégi házi feladatok, dolgozatok szabályai2018-09-04T09:17:41+00:00

– Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat íratható.
– A felmérő dolgozatok megírására lehetőleg ne az utolsó órában kerüljön sor.
– A heti 1-2 órás tantárgyaknál a tanulók félévente 3-4 érdemjeggyel
rendelkezzenek.
– A írásbeli és szóbeli feleletek aránya lehetőség szerint kiegyensúlyozott legyen.
– A témaegységenkénti felmérések valamint az írásbeli feleletek számát a
pedagógus dönti el.
– Az írásbeli munkák kiosztásának, javításának határidejét az iskola házirendje
rögzíti.
– Az egyéni pontozási rendszerét a pedagógusok minden év első szülői értekezletén
közlik a szülőkkel, ill. az első tanítási napon a tanulókkal.
– Csak megtanított és begyakorlott anyag kérhető számon a diáktól.
– A kijavított írásbeli munkát mindig értékeli a pedagógus, a típushibák kijavítása
nem marad el.
– Az iskolai dolgozatok, témazárók, feladatlapok, feleletek, gyakorlati tevékenység,
munkák érdemjegyét a szaktanár az osztálynaplóba való bejegyzéssel egyidejűleg
az ellenőrzőkönyvbe is beírja.

Nevelést és oktatást segítők száma, szakképzettsége2018-06-17T11:15:53+00:00
Segítők
Nyitvatartás rendje2018-09-27T08:40:43+00:00

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Nyitvatartás: 6.00-20.00-ig

Tornacsarnok: 6.00-22.00-ig

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei2018-09-25T12:20:10+00:00

Matematika

ÉvÉvfolyamIskolánk tanulóinak átlageredményeOrszágos átlag
20136.15291489
20138.15541620
20146.14891491
20148.17691617
20156.14981497
20158.17251618
20166.14211486
20168.15371597
20176.14141497
20178.15001612
20186.15041499
20188.15121614
20196.14341495
20198.15571624

Szövegértés

ÉvÉvfolyamIskolánk tanulóinak átlageredményeOrszágos átlag
20136.17981497
20138.14891555
20146.15261481
20148.15781557
20156.15271488
20158.18241567
20166.14151494
20168.14891568
20176.14511503
20178.14971571
20186.14821492
20188.15101602
20196.14651499
20198.16101608
Osztályok száma és tanulók létszáma2020-10-12T11:46:41+00:00

1.a – 19 fő
1.b – 22 fő
2. – 26 fő
3.a – 19 fő
3.b – 19 fő
4.a – 16 fő
4.b – 20 fő
5.a – 23 fő
5.b – 15 fő
6. – 27 fő
7.a – 21 fő
7.b – 17 fő
8. – 20 fő

(Frissítve: 2020. október 12.)

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei2020-10-12T13:45:03+00:00

A tanulmányok alatti vizsgák:

 1. javítóvizsga
 2. osztályozó vizsga
 3. különbözeti vizsga
 4. pótló vizsga

 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend

 • A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, amely a Pedagógiai Program került rögzítésre.
 • A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint közzétesz.
 • A vizsga időpontjáról és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap
 • Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel lehet vizsgázni.
 • Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
 • A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők
 • A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.

 

Vizsgaforma, vizsgarészek

– szóbeli vizsga

– írásbeli vizsga

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

 1. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként maximum 45 perc.
 2. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az intézményvezető által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.
 3. Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.
 4. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.
 5. A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
 6. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
 7. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
 8. Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak megismétlésére.
 9. A vizsga a vizsgázó számára díjtalan
 10. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
 11. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
 12. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
 13. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.
 14. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja
 15. . Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.
 16. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni.
 17. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.
 18. Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.

Követelmények

PDF letöltése

– Magyar nyelv és irodalom írásbeli (20perc) és szóbeli (20 perc). Értékelés: 0- 30% 1 (elégtelen) 31 -50% 2 (elégséges) 51-75% 3 (közepes) 76 – 90 % 4 (jó) 91-100% 5 (jeles)

– Történelem írásbeli (20perc) és szóbeli (20 perc). Értékelés: 0-30% 1 (elégtelen) 31 -50% 2 (elégséges) 51-75% 3 (közepes) 76-90% 4 (jó) 91-100% 5 (jeles)

– Idegen nyelv írásbeli (20perc) vagy szóbeli (20 perc). Értékelés: 0-30% 1 (elégtelen) 31-50% 2 (elégséges) 51 -75% 3 (közepes) 76-90% 4 (jó) 91-100% 5 (jeles)

– Matematika írásbeli (20perc) és szóbeli (20 perc). Alapműveletek számonkérése estén Egyéb esetben 0 – 50 % (elégtelen) 0 – 30 % (elégtelen) 51 – 65 % (elégséges) 31-50 % (elégséges) 66 – 80 % (közepes) 51-75 % (közepes) 81- 90% (jó) 76-90% (jó) 91 -l 00% (jeles) 91 – 100% (jeles)

– Fizika írásbeli (20perc) és szóbeli (20 perc). Értékelés: 0 – 30 % 1 (elégtelen) 31 – 50 % 2 (elégséges) 51 – 75 % 3 (közepes) 76 – 90 % 4 (jó) 91 – 100 % 5 (jeles)

– Biológia írásbeli (20perc) és szóbeli (20 perc). Értékelés: 0 – 30 % 1 (elégtelen) 31 – 50 % 2 (elégséges) 51 – 75 % 3 (közepes) 76 – 90 % 4 (jó) 91 – 100 % 5 (jeles)

– Kémia írásbeli (20perc) és szóbeli (20 perc). Értékelés: 0-30% 1(elégtelen) 31-50% 2(elégséges) 51-75% 3(közepes) 76-90% 4 (jó) 91-100% 5 (jeles)

– Földrajz írásbeli (20perc) és szóbeli (20 perc). Értékelés: 0 – 30 % 1(elégtelen) 31 – 50 % 2(elégséges) 51 – 75 % 3(közepes) 76 – 90 % 4(jó) 91 – 100 % 5 (jeles)

– Testnevelés A korosztálynak, évfolyamnak előírt mozgássorok bemutatása, gyakorlati vizsga. Értékelés: 0 – 30 % 1 (elégtelen) 31 – 50 % 2 (elégséges) 51 – 75 % 3 (közepes) 76 – 90 % 4 (jó) 91 – 100 % 5 (jeles)

– Ének-zene írásbeli (20perc) és szóbeli (20 perc). Értékelés: 0 – 30 % 1 (elégtelen) 31 – 50 % 2 (elégséges) 51 – 75 % 3 (közepes)

76 – 90 % 4 (jó) 91 – 100 % 5 (jeles)

– Informatika írásbeli (20 perc), gyakorlati (20 perc) Értékelés: 0 – 30 % 1 (elégtelen) 31 – 50 % 2 (elégséges) 51 – 75 % 3 (közepes) 76 – 90 % 4 (jó) 91 – 100 % 5 (jeles)

– Rajz és műalkotások elemzése írásbeli (20 perc), gyakorlati alkotásra 45 perc, vagy munkák bemutatása. Értékelés: 0 – 30 % 1 (elégtelen) 31 – 50 % 2 (elégséges) 51 – 75 % 3 (közepes) 76 – 90 % 4 (jó) 91 – 100 % 5 (jeles)

– Technika, életvitel írásbeli (20 perc), gyakorlati alkotásra 45 perc, vagy munkák bemutatása. Értékelés: 0 – 30 % l (elégtelen) 31 – 50 % 2 (elégséges) 51 – 75 % 3 (közepes) 76 – 90 % 4 (jó) 91-100 % 5 (jeles)

Pedagógiai Program2020-10-14T13:14:01+00:00
PDF letöltése
Pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai2018-09-27T08:37:39+00:00

Pedagógiai szakmai ellenőrzés nem történet.

Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége2018-06-17T11:15:02+00:00
Tanáraink
SZMSZ2020-09-14T11:41:28+00:00
PDF letöltése
Tanfelügyelet2019-05-03T12:44:31+00:00

Intézményi tanfelügyelet 2019

1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek: az önértékelés során szerzett tapasztalatok tudatosabb alkalmazása és felhasználása az intézményi munkában. A belső önértékelési csoport hatékonyabb működtetése.

2. Személyiség-és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek: szülőkkel az eddiginél szorosabb kapcsolat kialakítása, részvételük növelése az iskolai programokon.

3. Eredmények

Fejleszthető területek: a mérési eredmények vizsgálata, visszacsatolása. A nem megfelelő eredményt hozó típusfeladatok összegyűjtése a javítás érdekében.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek: a belső tudásmegosztás tervszerűbbé tétele.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek: –

6. A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek: a belső tudásmegosztás fejlesztése.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Fejleszthető területek: fejlesztő célú visszajelzés a szülők számára.

Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége2020-10-20T13:37:17+00:00
PDF letöltése
Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok2020-09-22T11:56:46+00:00

2020. szeptember 01.

Évismétlő tanuló: –
Kimaradó tanuló: –
Tanulmányait más intézményben folytató: 5 fő
Más intézményből érkezett: –